Game Room

Uw favoriete games op het witte doek

Luxury Theater

Wisdom Audio en Sony laser projector

Professionele home cinema

Uw droom is onze specialiteit
1
2
3

Algemene voorwaarden

  1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de over­eenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Ze primeren op de algemene voor­waarden voorkomend op de documenten uitgaande van de klant/koper, voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.
  2. Alle klach­ten betreffende de levering van goederen of diensten dienen schriftelijk te gebeuren binnen de vijf dagen respectievelijk na de levering van de goederen of na de verstrekking van de diensten. Klachten betreffende de facturen dienen ons schriftelijk te bereiken binnen de vijf dagen na factuur­da­tum.
  3. Behoudens andersluidende overeenkomst of andersluidende vermelding op de factuur, zijn al onze factu­ren contant betaalbaar op de zetel van onze onderneming.
  4. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur, zal deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebreke­stel­ling vanaf de factuurdatum verhoogd worden met een nalatigheid­inte­rest van 12 % op jaarba­sis. In dat geval zal eveneens van rechtswege en zonder voor­af­gaande inge­bre­kestel­ling ten titel van forfai­taire schadevergoeding een bedrag van 10 % van het fac­tuur­bedrag ver­schul­digd zijn, met een minimum van 75 euro. Alle kosten die wij dienen te maken om de factuur in te vorderen, incluis de honoraria van onze raadsmannen en tussenkomende instanties, zijn integraal ten laste van de klant.
  5. Elke annulering van een bestelling of een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding, waarbij wij niet gehouden zijn tot enige motivering. Bij aanvaarding van de annulering, is de klant een forfaitaire vergoeding van 30 % van de waarde van de bestelde goederen of diensten verschuldigd.
  6. Bij een levering van goederen blijft de geleverde koopwaar onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet is betaald. Het risico gaat evenwel reeds over op de klant vanaf de levering van de goederen. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, gebeurt de levering in onze lokalen. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
  7. Wanneer een klacht wordt erkend, onder partijen of door toedoen van een gerechtelijke instantie, beperkt onze verantwoordelijkheid zich tot de herstelling, vervanging of terugbetaling en is elke schadevergoeding uitgesloten. We kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade (rechtstreekse of onrechtstreekse schade, winstderving, gevolgschade, enz. ) die zou ontstaan door of naar aanleiding van het gebruik van de door ons geleverde goederen. Onze vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich in elk geval niet verder uit dan deze van onze leveranciers.    
  8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke regeling, worden alle betwistingen beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van onze onderneming.